22 липня 2024
Децентралізація

Амортизація на основні засоби, якщо установа призупинила діяльність - роз’яснення для громад

Чи нараховується амортизація на основні засоби установою, якою у період дії воєнного стану приймалося рішення про призупинення діяльності?

У роз’ясненні експертів Програми DOBRE наведено:

 • перелік об’єктів основних засобів (далі ОЗ), які не підлягають амортизації, а також переліки випадків, коли бюджетна установа має призупинити нарахування амортизації та не нараховувати амортизацію на об'єкти ОЗ;
 • про зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, в частині проведення інвентаризації;
 • що є підставами для не нараховування амортизації на об'єкти ОЗ;
 • механізм здійснення розрахунків амортизації.

 

Чи нараховується амортизація на основні засоби установою,
яка у період дії воєнного стану прийняла рішення про призупинення діяльності

 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 56 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БОДС) та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України (далі – Мінфін).

Зокрема, основні засоби (далі – ОЗ) бюджетні установи обліковують за вимогами:

 • НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі – НП(С)БОДС 121)[1];
 • НП(С)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629[2];
 • Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі – Методрекомендації № 121)[3].

Амортизація ОЗ не є виключенням. Вищеназвані акти встановлюють не лише правила її обліку, а й правила нарахування.

Нагадаємо, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

Вартість об'єкта ОЗ розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4. За рішенням керівника бюджетної установи у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

Важливо! НП(С)БОДС 121 містить чіткий перелік об’єктів ОЗ,  які не підлягають амортизації, а також переліки випадків, коли бюджетна установа має призупинити нарахування амортизації та не нараховувати амортизацію на об'єкти ОЗ. Такі самі вимоги містяться у  Методрекомендаціях № 121.

Так, відповідно до пункту 2 розділу IV НП(С)БОДС 121 та пункту 7 розділу V Методрекомендацій № 121 не підлягають амортизації:

 • земельні ділянки;
 • музейні фонди (пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
 • унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи";
 • рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України, тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання);
 • піддослідні тварини;
 • багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;
 • природні ресурси;
 • незавершені капітальні інвестиції.

Згідно з пунктом 3 розділу IV НП(С)БОДС 121 та пунктом 2 розділу V Методрекомендацій № 121 призупиняється нарахування амортизації на об'єкти ОЗ на період їх:

 • реконструкції, модернізації,
 • добудови,
 • дообладнання,
 • консервації.

Отже, призупинення діяльності бюджетної установи у період дії воєнного стану не є підставою для призупинення нарахування амортизації, оскільки цей випадок наразі не включено до законодавства.

Водночас, відповідно до пункту 3 розділу IV НП(С)БОДС 121 та пункту 2 розділу V Методрекомендацій № 121 амортизація не нараховується на об'єкти ОЗ, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

Слід зазначити, що нещодавно було внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, в частині проведення інвентаризації підприємствами. Відповідно до п. 12 підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та                  м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та підприємства, які мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на (в) таких територіях (районах), проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств. Тож цими змінами розширено перелік випадків у зв’язку із введенням  в Україні воєнного стану з настанням яких обмежується доступ до об'єктів ОЗ.

Оскільки амортизація не нараховується на об’єкти ОЗ, до яких обмежений доступ у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, то цілком логічним є не нараховувати амортизацію на об’єкти ОЗ, які знаходяться на території проведення воєнних (бойових) дій.

Враховуючи чинні норми законодавства, для бюджетної установи є підстави не нараховувати амортизацію на відповідні об'єкти ОЗ, які знаходяться на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік таких громад визначається наказами Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

Стосовно механізму здійснення розрахунків амортизації

З огляду на те, що наразі на законодавчому рівні не визначено механізму здійснення розрахунку суми амортизації у випадках не нарахування амортизації на період, коли обмежений доступ до об’єктів ОЗ, пропонуємо застосувати механізм аналогічний механізму припинення нарахування амортизації.

Слід зазначити, що нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Тобто, починаючи з місяця, що настає за місяцем перебування об'єкта ОЗ на тимчасово окупованій території, не нараховується амортизація, а  починаючи з місяця, що настає за місяцем деокупації територій (припинення проведення воєнних дій) -  відновлюється нарахування амортизації.

Важливо! При цьому не складається акт виведення (вводу) об’єкта ОЗ з (в) експлуатації.

Щоб не нараховувати амортизацію на відповідні об'єкти ОЗ, які знаходяться на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, керівником установи приймається відповідне рішення. Підставою для такого розпорядчого документа є накази Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, які і визначають перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Нагадаємо, що розрахунок амортизаційних відрахувань додається до регістрів бухгалтерського обліку. Нарахування амортизації ОЗ, у т. ч. інвестиційної нерухомості, відображається у призначеному для цього документі — Розрахунку амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) за відповідний період звітного року, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Бюджетні установи суму нарахованої амортизації на об’єкти ОЗ відображають збільшенням суми зносу ОЗ та витрат.

У бухгалтерському обліку господарська операція з нарахування амортизації відображається на відповідних субрахунках Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203, методом подвійного запису.

Якщо  ОЗ, у т. ч. інвестиційну нерухомість, використовують у ході основної діяльності установи, амортизація об’єктів ОЗ в бюджетних установах відображатиметься такою кореспонденцією субрахунків:

з/п
Зміст операції
Бухгалтерське проведення
Дебет
Кредит
1
Нараховано амортизацію на:
 
 
1.1
основні засоби
8014 «Амортизація»
 
1411 «Знос основних засобів»
1.2
інвестиційну нерухомість
8014 «Амортизація»
 
1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

 

 

Коли їх використовують під час надання послуг, виконання робіт чи виготовлення продукції, облік зносу ОЗ відображають кореспонденцією субрахунків:

з/п
Зміст операції
Бухгалтерське проведення
Дебет
Кредит
1
Нараховано амортизацію на:
 
 
1.1
основні засоби
8114 «Амортизація»
 
1411 «Знос основних засобів»
1.2
інвестиційну нерухомість
8114 «Амортизація»
 
1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

 

 

Враховуючи викладене вище, резюмуємо, що:

 • вимушене призупинення діяльності бюджетної установи у зв’язку із запровадженням воєнного стану не є підставою для призупинення нарахування амортизації  на об’єкти ОЗ;
 • не  амортизуються об'єкти ОЗ, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або  розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.

 

Експертне роз’яснення надано в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

 


[1]Наказ Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 Електронний ресурс. Режим доступу

[2] Наказ Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 Електронний ресурс. Режим доступу

[3] Наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 11 Електронний ресурс. Режим доступу

17.08.2022 - 16:08 | Переглядів: 8811
Амортизація на основні засоби, якщо установа призупинила діяльність - роз’яснення для громад

Приєднані файли:

Теги:

бюджет війна бюджет методика DOBRE фінанси

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

19 липня 2024

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після...

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує взяти участь у вебінарі...

19 липня 2024

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Як зробити шкільні приміщення доступними для всіх, дізнавалися учасники вебінару від Швейцарсько-українського проєкту...

19 липня 2024

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має обладнання для сортування та зберігання лохини

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має...

П’ядицька громада в Івано-Франківській області широко відома своїм проєктом вирощення органічної лохини, який...

19 липня 2024

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн інвестицій: Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Київщині

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн...

На Київщині з’явиться новий індустріальний парк. Рішення про включення «ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК» до Реєстру...