26 лютого 2024
Logo slogan

Альтернатива депозитам: як громадам ефективно використати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів

У січні Уряд прийняв рішення призупинити до кінця 2019 року розміщення у банках тимчасово вільних коштів загального фонду місцевих бюджетів. Відповідні зміни були затверджені постановою КМУ від 23.01.2019 № 53 «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

Зазначена ініціатива викликала певний резонанс серед окремих керівників органів місцевого самоврядування. Адже за допомогою розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів муніципалітети отримували додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді сплачених банками відсотків за їх користування. Так, у 2018 році надходження до місцевих бюджетів за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках склали 1,3 млрд грн, що становить 0,6% від суми доходів загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування трансфертів з державного бюджету).

Альтернативним варіантом використання тимчасово вільних коштів загального фонду місцевих бюджетів може бути їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів. Це регламентується частиною восьмою статті 16 Бюджетного кодексу та нормами постанови КМУ від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів».

Для органів місцевого самоврядування такий інструмент управління тимчасово вільними бюджетними коштами є відносно новим, тому потребує детального вивчення.

Нагадаємо, що облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП або державні облігації) – це державні цінні папери, які підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.


Про основні аспекти, які необхідно враховувати при здійсненні операцій з державними цінними паперами, розповіли експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні.

Емісія ОВДП є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.  

Міністерство фінансів:

 • виступає емітентом та розміщує ОВДП;
 • визначає час здійснення та обсяги випуску державних облігацій;
 • визначає терміни обігу та відсоткову ставку (ціну продажу) державних облігацій;
 • передбачає щороку в проекті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення державних облігацій;
 • виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що випускаються.

Розміщення облігацій здійснюється за критерієм дохідності у формі аукціонного продажу облігацій або продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності. Ставка дохідності придбання ОВДП встановлюється на ринкових умовах під час їх розміщення Мінфіном.

Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення ОВДП є Національний банк. Операції, пов’язані з розміщенням облігацій, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку.

Облігації випускаються у вигляді записів на електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Тобто, в паперовому вигляді облігацій не існує, їх випуск і обіг здійснюється виключно в електронній (бездокументарній) формі.

За строком обігу ОВДП можуть бути:

 • короткострокові – до одного року;
 • середньострокові – від одного до п’яти років;
 • довгострокові – понад п’ять років.

Номінальна вартість однієї державної облігації становить 1000 гривень.

Дохід від державних облігацій. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими та довгостроковими державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення таких облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій.

Короткострокові державні облігації реалізуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною облігацією становить різницю між номінальною вартістю, що відшкодовується власнику короткострокової державної облігації під час її погашення, та ціною її придбання.

Учасниками розміщення ОВДП є банки-первинні дилери та Національний банк України. Згідно з умовами укладеного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів, банки-первинні дилери здійснюють співпрацю з Мінфіном, яка включає забезпечення двосторонніх котирувань ОВДП та купівлю ОВДП при їх розміщенні на первинному ринку, а Мінфін надає дилерам виключне право купівлі ОВДП при їх розміщенні.

Банками – первинними дилерами Міністерства фінансів України є:

 1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 2. АТ «Ощадбанк»
 3. АТ «Укрексімбанк»
 4. АБ «Укргазбанк»
 5. АТ «ОТП Банк»
 6. АТ «АЛЬФА-БАНК»
 7. АТ «ПУМБ»
 8. ПАТ «КРЕДОБАНК»
 9. АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 10. АБ «Південний»
 11. АТ «УкрСиббанк»
 12. АТ «Сітібанк»

Перелік наведено згідно з рейтингом Міністерства фінансів України за друге півріччя 2018 року (за обсягами придбання ОВДП).

 

Розміщення ОВДП здійснюється щовівторка відповідно до затвердженого графіка, який розміщуються на офіційному веб-сайті Мінфіну, виходячи з потреб фінансування Державного бюджету України.

Щодо процедури розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, то умовами такого розміщення є:

 1. прийняття місцевою радою відповідного рішення;
 2. укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером;
 3. визначення у договорі на брокерське обслуговування обов’язкових умов щодо перерахування не пізніше наступного банківського дня після отримання первинним дилером процентного доходу (дисконту) та (або) суми погашення державних цінних паперів, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні казначейські рахунки місцевих бюджетів;
 4. відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету;
 5. відкриття рахунку в цінних паперах та здійснення брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на конкурсних засадах у первинних дилерах, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував відповідних заходів впливу (обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних).

З урахуванням перелічених умов місцевий фінансовий орган надсилає до первинних дилерів заявку-пропозицію, в якій визначає потенційний обсяг коштів, інші умови, а також запит щодо умов обслуговування рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів.

Відбір первинного дилера здійснюється на конкурсних засадах спеціально утвореною комісією, склад якої затверджується керівником фінансового органу.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на відповідний строк.

На підставі укладеного місцевим фінансовим органом договору з первинним дилером здійснюється перерахування тимчасово вільних коштів з казначейських рахунків на рахунки, відкриті місцевими фінансовими органами у первинних дилерів для розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів. Місцевий фінансовий орган може придбавати державні цінні папери шляхом надання виключно неконкурентних заявок (з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, без зазначення ставки дохідності).

Повернення коштів місцевих бюджетів, які були тимчасово розміщені шляхом придбання державних цінних паперів здійснюється після їх погашення або продажу на фондовому ринку. За необхідності, фінансовий орган може подати заявку на достроковий продаж ОВДП (до закінчення терміну дії). За таких умов реалізація ОВДП відбуватиметься на вторинному ринку, де курс цінних паперів визначається внаслідок кон’юнктурного впливу попиту і пропозиції, тому ціна продажу ОВДП може бути вищою або нижчою за ціну придбання.

Важливим питанням є дохідність ОВДП. За даними Національного банку України середньозважена дохідність ОВДП за 2018 рік склала 17,79%, у тому числі з терміном обігу: до 1 року – 17,92%, від 1 до 3 років – 16,18%, від 3 до 5 років – 15,87%.

 

Дохідність ОВДП

 

Експерти зазначають, що розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в державні облігації є одним із інструментів залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів (у вигляді отримання процентних доходів). Шляхом придбання ОВДП місцеві бюджети беруть участь в процесі управління державною борговою політикою. Водночас слід враховувати той аспект, що розміщенням коштів місцевих бюджетів у державні облігації досить новий вид операцій і на початку потребуватиме більшої уваги і зусиль для проведення всіх необхідних процедур.

Основні нормативно-правові акти, які регулюють питання розміщення коштів місцевих бюджетів в ОВДП:

Постанова КМУ від 23 травня 2018 р. № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів».

Постанова КМУ від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик».

Постанова НБУ від 18 червня 2003 р. № 248 «Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик».

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» від 06.08.2013 № 1412.


Матеріали підготували експерти  Групи з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіні (за підтримки Програми U-LEAD з Європою» та SKL International):

 • Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації
 • Віктор Венцелем, експерт з фінансового моніторингу
 • Ігор Герасимчук, експерт з фінансового моніторингу
13.03.2019 - 16:10 | Переглядів: 20218
Альтернатива депозитам: як громадам ефективно використати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів

Приєднані файли:

Теги:

бюджет бюджет аналітика Яніна Казюк Ігор Герасимчук

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

26 лютого 2024

29 лютого – підсумковий онлайн-захід U-LEAD з розробки документів планування відновлення

29 лютого – підсумковий онлайн-захід U-LEAD з...

Протягом липня 2023 – лютого 2024 року експерти Програми «U-LEAD з Європою» надавали підтримку 24 громадам з розробки...

26 лютого 2024

26 лютого 2024

Віртуальна мандрівка в майбутнє: Глибоцька громада Чернівецької області

Віртуальна мандрівка в майбутнє: Глибоцька...

Канатне містечко та скеледром, зони тихого відпочинку, гри в шахи, а ще тенісні столи, міністадіон, вуличні...

26 лютого 2024

Представників ОМС, ГО та бізнесу запрошують на енергетичне та кліматичне стажування в Європі

Представників ОМС, ГО та бізнесу запрошують на...

Проєкт «Партнерство для сталого відновлення України» від Чеського фонду Nadace Partnerství оголошує добір на...