15 June 2024
Децентралізація
Поєднання форм співробітництва та їх елементів у договорі про співробітництво громад. Частина 1

Після набуття чинності останніми змінами до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (№2867-ІХ від 12.01.2023 р.) територіальні громади отримали дещо спрощену процедуру організації співробітництва. Їх зміст, зокрема, полягає у тому, що:

  • раді громади не потрібно приймати рішення для того, щоб голова громади після отримання пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва міг забезпечити її вивчення, оцінку виконавчими органами ради громади щодо відповідності потребам територіальної громади (частина 2 статті 6);
  • засідання комісії з підготовки проекту договору про співробітництво можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (частина 4 статті 7);
  • не потрібно також проводити й громадські обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво (частина 1 статті 8).

Усе це сприятиме щонайменше скороченню часу на проходження процедури організації співробітництва в цілому. Особливо це матиме значення у тому випадку, коли громади як потенційні учасники майбутнього співробітництва паралельно готують ще й спільну проєктну заявку для участі у тому чи іншому конкурсі. Адже часто-густо обов’язковою умовою участі у конкурсі може бути наявність укладеного громадами договору про співробітництво, унесеного до Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад.

Поруч із означеними спрощеннями у процедурі організації співробітництва, громади отримали й нові можливості щодо використання передбачених законом форм співробітництва. Так, додана до статті 4 частина третя визначила (цитую), що: «Співробітництво може здійснюватися в одній формі або поєднувати елементи кількох форм (договір про співробітництво з поєднанням кількох форм співробітництва). До відносин сторін у договорі про співробітництво з поєднанням кількох форм співробітництва застосовуються положення цього Закону, що регулюють відносини, елементи яких містяться в зазначеному договорі».

Якщо раніше існувала законодавчо закріплена формула «один договір – одна форма співробітництва», то сьогодні в одному договорі може бути вміщено декілька форм співробітництва. Наскільки ця новела буде затребуваною та у яких сáме сферах/галузях життєдіяльності громад, згодом покаже час. А зараз пропоную проаналізувати означену новелу та розібрати її правозастосовний зміст. Це, своєю чергою, має дозволити не лише зрозуміти, з яких елементів складаються передбачені законом форми співробітництва, але й з’ясувати, яким чином елементи відповідних форм може бути поєднано в одному договорі.

Розпочнемо з першого речення частини 3 статті 4, у якому сказано, що співробітництво може здійснюватися в одній формі або поєднувати елементи кількох форм (договір про співробітництво з поєднанням кількох форм співробітництва). Як ми бачимо, тут вжито нове словосполучення «елементи кількох форм», яке з точки зору праворозуміння та правозастосування потребує відповідного з’ясування. Давайте для цього розберемо, з яких елементів складаються деякі форми співробітництва, а також змоделюємо поєднання елементів таких форм у рамках одного договору. Отримані результати принаймні мають продемонструвати, наскільки розглядуваний припис закону узгоджується із логікою інших положень цього ж закону та наскільки він є прогресивним в площині організації співробітництва.

 

Зверніть увагу! Якщо раніше при організації співробітництва посадовці ОМС деяких територіальних громад іноді примудрялися ту чи іншу форму співробітництва «замаскувати» чи «вмонтовувати» її у спільний проект, бо це надавало можливість не проходити усі етапи організації співробітництва та заощаджувати на цьому час, то сьогодні цього робити вже нема сенсу, оскільки можна буде цілком на законних підставах поєднувати в одному договорі декілька форм співробітництва.

 

Зі змісту першого речення частини 3 статті 4 принаймні можна зрозуміти, що в рамках одного договору може бути поєднано не лише елементи кількох форм співробітництва, але й самі форми співробітництва. Що ж собою являють елементи співробітництва?

 

Довідково! Елеме́нт (лат. elementum — стихія, первинна речовина) — нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс (див.: https://uk.wikipedia.org/wiki/Елемент).

 

У зв’язку з цим, елементами форми співробітництва пропоную розглядати ті складові частини, які завдяки внутрішньому змісту та наявним з-поміж них зв’язкам своєю сукупністю утворюють кожну із форм співробітництва як правове явище, що має конкретне цільове призначення, і завдяки чому одна форма співробітництва відрізняється від усіх інших.

А тепер перейдемо до практичної ситуації. Її зміст полягає у наступному. Декілька територіальних громад вирішили на умовах співробітництва запровадити інтегровану систему управління побутовими відходами, яка передбачає таке:

1) укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання завдання, зміст якого полягає у визначенні для усіх громад-учасників співробітництва на конкурсних засадах суб’єкта господарювання, що здійснює у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (див. підпункт 23 пункту "а" статті 30 Закону №280 №280/97-ВР);

2) укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту, що передбачає запровадження на території громад-учасників співробітництва інтегрованої системи управління відходами;

3) укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) наявного в одній із громад комунального підприємства, що здійснюватиме у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів та наявного в одній із громад комунального підприємства, яке як полігон твердих побутових відходів забезпечуватиме приймання відповідних відходів та їх захоронення;

Для того, щоб у подальшому можна було змоделювати комбінації поєднання елементів означених вище форм співробітництва, з’ясуємо, з яких елементів ці форми можуть складатися.

Делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів як форма співробітництва може складатися із таких елементів:

  • передача іншими суб’єктами співробітництва необхідних ресурсів, що мають забезпечити виконання одним із суб’єктів співробітництва делегованого йому одного чи кількох завдань;
  • виконання визначеним суб’єктом співробітництва одного чи кількох завдань за допомогою власних та переданих іншими суб’єктами співробітництва ресурсів.

 

Важливо! Зміст цієї форми співробітництва полягає у тому, що компетентний орган місцевого самоврядування визначеної територіальної громади виконує в рамках наявних у нього повноважень делеговане/делеговані завдання на користь жителів як своєї територіальної громади, так й тих громад, від імені яких було укладено відповідний договір.

 

Тобто вигодонабувачами унаслідок виконання делегованого завдання/завдань стають жителі усіх тих громад, які є учасниками організованого співробітництва. Простою мовою: «те, що робить компетентний орган місцевого самоврядування (здебільшого виконком) для задоволення потреб своїх жителів, може одночасно робити й для жителів інших територіальних громад за рахунок переданих відповідних ресурсів».

Реалізація спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів, як форма співробітництва може складатися щонайменше з таких елементів:

  • здійснення суб’єктами співробітництва спланованих спільних заходів:

- згідно із визначеними місцем і роллю кожного суб’єкта співробітництва;

- на основі акумулювання ними на визначений період необхідних ресурсів (за видами, кількістю та специфікацією);

- відповідно до взаємопогодженого механізму координації діяльності органів місцевого самоврядування відповідних суб’єктів співробітництва;

  • забезпечення одним із суб’єктів співробітництва координації діяльності органів місцевого самоврядування територіальних громад-учасників співробітництва.

Спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, об’єктів інфраструктури як форма співробітництва у своєму складі може містити принаймні такий комплексний елемент як своєчасне фінансування підприємств, установ, організацій комунальної форми власності/об’єктів інфраструктури суб’єктами співробітництва у визначеному договором розмірі, що забезпечує їх належне утримання завдяки:

- збільшенню штату відповідних підприємств/установ/організацій комунальної форми власності;

- капітальному ремонту та/чи придбанню нового устаткування, спеціальної техніки та іншого обладнання, необхідного для забезпечення надання однієї чи кількох послуг на нових умовах;

- розширенню географії та кола споживачів надаваної одним чи кількома суб’єктами співробітництва відповідних послуг.

Кількість елементів за цією формою співробітництва може бути пропорційно більшою кількості тих підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та/чи об’єктів інфраструктури, що спільно фінансуються (утримуються) відповідними суб’єктами співробітництва. Простими словами, елементів буде стільки, скільки в рамках одного договору про співробітництво фінансуватиметься (утримуватиметься) підприємств, установ, організацій та/чи об’єктів комунальної інфраструктури.

 

Продовження – у наступній частині

 

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Views: 1859
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: cooperation
Read more: