17 June 2024
Децентралізація

Порядок передачі матеріальних цінностей добровольчому формуванню територіальної громади від ОМС

Автори: правова група Офісу підтримки реформи з децентралізації Мінрегіону


Добровольче формування територіальної громади (далі – ДФТГ) — це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади (п.2 ч.1 ст.1 Закон України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 №1702-IX (Далі - Закон №1702)).

Порядок утворення та діяльності ДФТГ визначено Положенням про добровольчі формування територіальних громад, затверджене постановою КМУ від 29.12.2021 р. №1449.  

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ДФТГ здійснюються за рахунок і в межах коштів (ч. 1 ст. 23 Закону №1702 та п. 5 Положення №1449):

  • Державного бюджету України;
  • місцевих бюджетів;
  • інших не заборонених законодавством України джерел.

Згідно з п. 17 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, зокрема, належать саме видатки на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Таким чином, ОМС мають право на виділення коштів з місцевого бюджету та передачу майна комунальної власності для забезпечення ДФТГ, утвореної на території відповідної територіальної громади. Це можна здійснювати як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок гуманітарної або іншої благодійної допомоги, яка надходить територіальній громаді.

Для цього місцева рада або виконавчий орган повинні затвердити відповідну місцеву програму.

 

Довідково

Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування за загальним правилом належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад (п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону№280). Однак в умовах воєнного стану право затверджувати місцеві (цільові) програми (вносити до них зміни) з дотриманням вимог ст. 91 БКУ надано, серед іншого, виконкомам місцевих рад (п.п. 2 п. 1 постанови КМУ «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» від 11.03.2022 №252).

Інформацію про детальний зміст програми із забезпечення ДФТГ, а також інші акти ОМС, які стосуються питань фінансування та матеріально-технічного забезпечення, деталізації щодо структури та особового складу, місць розташування особового складу та майна, призначеного для забезпечення ДФТГ, доцільно обмежити у доступі. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України від 13.01.2011 р. №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939) таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Інформація про ДФТГ не належить до категорії державної таємниці та не охоплюється Законом України від 21.01.1994 р. №3855 «Про державну таємницю» (далі – Закон №3855), але є таємною інформацією, яка в силу закону може бути віднесена ОМС до категорії службової інформації. Зокрема, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону №2939 до службової належить інформація у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону №3855 показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань відносяться до державної таємниці у сфері оборони.

ДФТГ є воєнізованим підрозділом, а не військовим формуванням. Водночас, згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 9 Закону №1702 на громадян України, зарахованих до складу ДФТГ, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України.

Сам факт створення ДФТГ, їх найменування та кількість формувань, утворених територіальною громадою, а також перша кількість членів на момент утворення належать до категорії публічної інформації (згідно з п. 10 Положення №1449). Однак, місцева рада може прийняти рішення про неоприлюднення цих даних на веб-сайті ОМС на період воєнного стану з міркувань безпеки. Решту інформації про ДФТГ, включаючи відомості про володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі доступ до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно для  видатків у сфері оборони можна обмежити у встановленому Законом №2939 порядку.

Важливо! Відповідна інформація обмежується у доступі після проведення «трискладового тексту» у порядку, встановленому ст. 6 Закону № 2939 із обов’язковим вмотивуванням та присвоєнням грифу «для службового користування». Така інформація обмежується у доступі лише на період існування відповідних обставин, які призвели до її обмеження. Тобто, після припинення або скасування воєнного стану всі ці відомості мають бути офіційно оприлюднені відповідними ОМС і уповноважені посадові особи зобов’язані прозвітувати перед громадою про використання коштів та майна за цим напрямком.

Після затвердження відповідної програми із забезпечення ДФТГ треба буде внести зміни до бюджету ТГ. Це можна зробити одночасно із затвердженням програми, на тому ж засіданні виконкому.

Здійснювати бюджетні асигнування в межах програми на заходи та роботи з підтримки ДФТГ можливо за умови наявності відповідних підстав для цього.

Важливо! Згідно з п. 3 Положення № 1449 відповідальним за діяльність ДФТГ є командир цього формування. Саме він визначає структуру ДФТГ, а також відповідно до п. 4 контракту добровольця ДФТГ, затвердженого наказом Міноборони від 07.03.2022 р. № 84, зобов’язаний забезпечити матеріально-технічними засобами та фінансуванням діяльність ДФТГ.

Виходячи з цього, місцеву програму із забезпечення ДФТГ слід формувати не довільно, а на підставі запитів командира такого формування. При цьому можна виходити із показників середньої чисельності членів формування (як з міркувань безпеки, так і ураховуючи можливість зміни чисельності членів ДФТГ протягом бюджетного періоду).

Згідно з п. 22 Положення №1449 командир добровольчого формування веде іменний список ДФТГ. Ця інформація, як згадувалося вище, має бути обмежена у доступі на період воєнного стану. Персональний облік членів ДФТГ, які отримують майно чи послуги (наприклад, харчування) за рахунок коштів та майна територіальної громади, вести може тільки командир. Тому у своїй діяльності з питань забезпечення ДФТГ ОМС мають керуватися запитами та звітами командирів відповідних формувань.

 

Відображення передачі майна в бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік передачі майна для ДФТГ розглянемо на прикладі.

Приклад. У березні 2022 року на виконання програми з підтримки ДФТГ виконком сільської ради закупив та передав для потреб ДФТГ дизельне паливо (талони). Передачу паливно-мастильних матеріалів оформлено Актом приймання-передачі довільної форми. На підставі акта з балансу виконкому списано 400 літрів дизельного палива на загальну суму 15 000 грн.

 

з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція субрахунків
Сума,
грн
м/о
Дебет
Кредит
 
Придбання пального
 
 
 
 
1
Отримано асигнування для придбання пального для потреб ДФРГ
2313
7011
15000
2
2
Отримане пальне (талони) від постачальника
1815
6211
15000
6
 
Списання переданого пального
 
 
 
 
1
Списано пальне, передане для потреб ДФРГ
8511
1815
15000
13

 

Використання коштів чи майна, отриманого територіальною громадою у якості благодійної допомоги, для забезпечення ДФТГ можливе, якщо благодійник (донор) дозволив таке цільове використання прямо або дозволив територіальній громаді самостійно визначати кінцевого бенефіціара (набувача) благодійної (гуманітарної) допомоги. Якщо цільове призначення допомоги не було визначене благодійником (донором), після її отримання територіальною громадою уповноважений ОМС, керуючись запитами командира ДФТГ має прийняти вмотивоване рішення про передачу цієї допомоги для забезпечення ДФТГ. При цьому, оскільки ДФТГ не є юридичною особою, отримувачем цієї допомоги буде уповноважений ОМС. Тобто допомогу треба буде належним чином оприбуткувати на балансі ОМС, а потім передати ДФТГ за запитом командира формування за актом приймання-передачі.

У такому разі в незалежності від того, яке саме майно оприбутковується ОМС, – основні засоби, необоротні матеріальні активи, матеріали тощо – застосовується субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу». Адже достеменно відомо, що таке майно буде в подальшому використовуватися не самим ОМС, а буде передане ДФТГ. При фактичній передачі від ОМС до ДФТГ таке майно (в т.ч. і споживчі речі) списується з балансу ОМС.

Для відображення видатків на реалізацію програм і заходів з організації та діяльності територіальної оборони Наказом Мінфіну «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 20.09.2017 №793 передбачено КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Головним розпорядником коштів за названою бюджетною програмою має бути визначений виконком або інший виконавчий орган ради, створений у статусі юридичної особи, та на який покладено виконання відповідних функцій для організації підготовки, підтримки, забезпечення та виконання завдань територіальної оборони (ч. 5 статті 4 Закону №1702).

 

Довідково

У разі виникнення невідкладної потреби у забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, виключно за запитом військового командування чи відповідної військової адміністрації, сільський, селищний, міський голова, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, може одноосібно приймати рішення з питань, які за загальним правилом належать до виключної компетенції відповідної ради. Ці повноваження визначені ч.ч. 4-5 ст. 9 Закону України від 12.05.2015 р. №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (У редакції, що діє з 24.05.2022 р. Далі – Закон №389). Одним з ключових з них є право прийняття без погодження з радою чи виконкомом рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на забезпечення заходів правового режиму воєнного стану та у подальшому укладати договори на виконання прийнятих рішень.

Так для забезпечення термінових заходів правового режиму воєнного стану, які не були передбачені програмою із забезпечення діяльності ДФТГ, сільський, селищний, міський голова може без рішення ради чи виконкому видати розпорядження про передачу на це коштів відповідного місцевого бюджету. Виконком або рада потім будуть зобов’язані внести зміни у відповідну програму та рішення про місцевий бюджет, виходячи з самого факту прийняття головою громади відповідного розпорядження (див. п. 1 ч. 5 ст. 9 Закону №389). Це, наприклад, може стосуватися невідкладної закупівлі паливно-мастильних матеріалів та спеціальних матеріалів та/або інструментів, необхідних для того, щоб ДФТГ терміново створила захисні споруди чи провела евакуацію населення, послуг з харчування членів ДФТГ при виконанні невідкладних заходів правового режиму воєнного стану тощо.

25.06.2022 - 10:28 | Views: 23587
Порядок передачі матеріальних цінностей добровольчому формуванню територіальної громади від ОМС

Tags:

budget war maino legal counselling war army war finance budget methodology

Source:

Share the news:

Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Read more:

17 June 2024

10 років співробітництву громад: результати дослідження ефективності та концепція змін до законодавства

10 років співробітництву громад: результати...

Співробітництво територіальних громад – один з перших інструментів, створений для розвитку громад в рамках реформи...

17 June 2024

Топ-5 викликів громад в управлінні відходами і як їх вирішувати

Топ-5 викликів громад в управлінні відходами і...

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, якщо у світі переробляють понад 60% твердих...

14 June 2024

Report of the training needs analysis of local public officials in Ukraine presented for training service providers

Report of the training needs analysis of local...

On 14 June 2024, the third National Report on the training needs analysis of local public officials in Ukraine (TNA...

14 June 2024

Вакансії у шведську Програму підтримки реформ децентралізації та відновлення в Україні

Вакансії у шведську Програму підтримки реформ...

SALAR International оголошує вакансії у шведську Програму підтримки реформ децентралізації та відновлення в Україні,...